O nas

STATUT

STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ DZIECI SŁOŃCA

z siedzibą w Poznaniu

tekst jednolity

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa oraz używany przez Stowarzyszenie znak graficzny są prawnie zastrzeżone.

§ 2 Stowarzyszenie nie ma charakteru wyznaniowego, jest apolityczne, dobrowolne
i samorządne.

§ 3 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy dzieciom w zdobywaniu wykształcenia oraz rozwijaniu kreatywności i zdolności artystycznych.

§ 4 Siedzibą stowarzyszenia jest Poznań.

§ 5 Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ale dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może również działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 6 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 7 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

§ 8 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9 Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom w zdobywaniu wykształcenia oraz rozwijaniu kreatywności i zdolności artystycznych.

§ 10 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a.   fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;

b.   wspieranie finansowe najuboższych uczniów;

c.   organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;

e.   organizowanie warsztatów artystycznych;

f.    zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz przyborów szkolnych;

g.   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

h.   wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez działania na rzecz niezależności ekonomicznej oraz kultywowania ich odrębności kulturowej i tradycji.

Rozdział  III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 11 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawione praw publicznych, legitymujące się obywatelstwem polskim lub innego kraju oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12 Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 13 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie;
 2. opłaci składki członkowskie.

§ 14 Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15 Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16 Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 17 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18 Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19 Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek.

§ 21 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23 Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 24 Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia przez Zarząd;
 3. z powodu łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku;
 5. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia;
 6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 7. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 8. utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 25 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 26 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 27 Kadencja władz.

 1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów;
 2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 28 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w trybie jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 29 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 30 Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 31 Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drogą elektroniczną lub pisemnie na adres zamieszkania.

§ 32 Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 33 Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 34 W przypadku gdy podczas Walnego Zebrania brak jest kworum (wystarczającej ilości członków niezbędnych do prawomocnego podejmowania uchwał) przewodniczący może zwołać następne Walne Zebranie nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy uczestników.

§ 35 Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie budżetu;
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 36 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 37 Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Walne Zebranie spośród swoich członków.

§ 38 Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 39 Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 40 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 41 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 42 W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze

§ 43 Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. darowizn, spadków, zapisów;
 3. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

§ 44 Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 45 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 46 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 47 Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 48 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 49 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

§ 50 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.